Reboot School

Tulevaisuuden oppimisympäristö -haastekilpailu

Reboot School

Tulevaisuuden oppimisympäristö -haastekilpailu

Tekes haastaa yhdessä koulujen ja oppilaitosten kanssa kehittäjät luomaan uusia ratkaisuja tulevaisuuden oppimiselle. Kilpailuun voivat osallistua Suomessa toimivat yritykset ja yritysryhmittymät. Kilpailu toteutetaan osana laajempaa Reboot Finland -kokonaisuutta, jossa 100-vuotias Suomi käynnistetään uudelleen digiaikaan.

Yhteiskehittäen

Kilpailu toteutetaan vaiheittaisena yhteiskehittämisprosessina hyödyntäen mm. hackathon-metodia, jossa ohjelmistoalan ammattilaiset eri toimialoilta kutsutaan ideoimaan uusia ratkaisuja eri tietolähteitä ja moderneja kehitysalustoja hyödyntäen (mm. IBM Bluemix). Kehittäjät sparraavat ideoita ja pilotoivat ratkaisuja todellisissa ympäristöissä yhteistyössä mukaan lähtevien koulujen ja oppilaitosten kanssa.

Ennakkoluulottomuus ja opiskelijalähtöisyys

Kilpailussa haetaan uusia ratkaisuja oppilaiden parempaan yksilölliseen kokonaisvaltaiseen kehittymiseen erilaisissa ympäristöissä mm. IoT:n mahdollisuuksia hyödyntäen. Ratkaisujen tulee olla uusia, pedagogiikka-lähtöisiä ja oppilaiden hyvinvoinnin huomioivia. Ratkaisut voivat sisältää myös valmiiksi kehitettyjä osia.

Kokonaisvaltaisuus ja vientikelpoisuus

Kilpailussa etsitään kansainvälisille markkinoille skaalautuvia, kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksittäisten teknologisten ratkaisujen sijaan.

Kilpailun järjestäjä Tekes voi osallistua oppilaitosten suunnittelukuluihin ja tukea yritysten tuotekehitystä.

Kilpailun toteutus ja aikataulu

Haasteet

Seuraavassa on esitetty haasteet, joihin kilpailussa haetaan ratkaisuja. Ratkaisu voi kohdistua yhteen tai useampaan haasteeseen.

Koulutusasteille yhteiset haasteet – perusopetus, lukio, ammatillinen koulutus

HAASTE 1 – Älykkään oppimisympäristön ratkaisut

Ehdotuksen tulee sisältää ratkaisu yhteen tai useampaan seuraavista yksittäisistä tarpeista:

 • Älykkään oppimisympäristöjen kehittäminen: koulun tai oppilaitoksen tilat sekä lähiympäristö (valaistus, laitteet, tilat, akustiikka)
 • Luovuuden ja itseilmaisun vahvistaminen
 • Opettajien yhteistyön lisääminen ja tiedon ja kokemusten vaihto
 • Tulevaisuuden lukutaito-vaatimusten huomioiminen, lukemisen motivaatiota ja/tai moni- ja medialukutaitoa lisäävät ratkaisut
 • Oppilaan omaehtoista oppimista tukevien (henk.koht. ja opettajan tavoiteasetanta ja seuraaminen) ratkaisujen kehittäminen
 • Oppilaan itsearviointitaitojen kehittäminen
 • Yksilöä tukevaa kokonaisvaltaista tietoa hyödyntävä: sparraushenkinen, kokonaisvaltainen profiili oppilaasta/opiskelijasta (esim. henkilökohtainen big data, oppimisanalytiikan hyödyntäminen)

HAASTE 2 – Ratkaisuja syrjäytymisen ehkäisyyn, tunnetaitojen vahvistamiseen ja nuorten aktiivisuuden ja osallisuuden tukemiseen

Tunnetaidot ja niiden oppiminen luontevaksi osaksi koulun ja oppilaitoksen arkea ja oppimista. Ratkaisun tulee vastata mm. syrjäytymisen ehkäisyyn, parantaa opiskelijoiden osallisuutta ja elämänhallintaa sekä vahvistaa myönteistä palautteen antoa (esim. oppimisanalytiikan hyödyntäminen).

Ehdotuksen tulee sisältää ratkaisu yhteen tai useampaan seuraavista yksittäisistä tarpeista:

 • Keskeyttämisen vähentäminen ja koulutuksellisten siirtymien sujuvoittaminen
 • Yksinäisyyden, kiusaamisen ja huonovointisuuden torjuminen
 • Oppilaiden ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen ja ryhmäytymisen tukeminen
 • Opettajien ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen kehittäminen (esim. yhteissuunnittelua tukevat ratkaisut)
 • Tunnetaitojen ja yhdessä tekemisen vahvistaminen
 • Elämänhallinnan ja oman aktiivisuuden vahvistaminen
 • Kouluajan ulkopuolisten virikkeiden ja tekemisen integroiminen osaksi omien vahvuuksien kehittämistä

HAASTE 3 – Kouluttamisen ja oppimisen digitaalinen alusta
Digitaalinen alusta koulutuspalveluihin, alustatalouden uudet ratkaisut koulutukseen, oppimiseen ja koulutusvientiin.

Ehdotuksen tulee sisältää ratkaisu yhteen tai useampaan seuraavista yksittäisistä tarpeista:

 • Oppijalle mahdollisuus löytää minkä tahansa asian opettaja/kouluttaja verkosta
 • Mahdollisuus varata yksityistä opetusta/ohjausta tai ilmoittautua mukaan opetusryhmiin
 • Opiskelijat voivat etsiä ohjausta ja tukea koulutettavan aihepiirin mukaan, opettajan kokemuksen perusteella, opettajan suorittaman tutkinnon mukaan, suositusten perusteella, alueellisesti, kielialueittain jne.
 • Palvelun yhteyteen voi tuoda myös itseopiskeltavia digikoulutuksia ja koulutuskokonaisuuksia.

HAASTE 4 – Liikunnallisuuden kehittäminen

Ehdotuksen tulee sisältää ratkaisu yhteen tai useampaan seuraavista yksittäisistä tarpeista:

 • Liikunta osaksi koululaisten elämäntapaa, myös kouluympäristön ulkopuolella
 • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen
 • Osallisuuden ja aktiivisuuden tukeminen
 • Tunti lisää liikuntaa -tavoitteen tukeminen

HAASTE 5 – Ammatillisen koulutuksen työpaikalla tapahtuvan osaamisen tukeminen

Ehdotuksen tulee sisältää ratkaisu yhteen tai useampaan seuraavista yksittäisistä tarpeista:

 • Vuorovaikutuksen lisääminen työelämän, opettajan ja opiskelijoiden välillä
 • Erilaisten toiminnallisuuksien kehittäminen (esim. tulee tukea tiedonsaantia työssäoppimispaikan osaamisvaatimuksista, työprosessin ohjeista, esivalmistelutehtäviä, tiedon ja työtehtävien dokumentointia ja arviointia)
 • Työelämän osaamisvaatimuksiin vastaavien digitaalisten ratkaisujen kehittäminen (mm. simulaatiotioiden ja monimediaisuuden hyödyntäminen)
 • Kokonaisvaltaisen työelämälähtöisen koulutuksen kehittäminen

väli

Lisää tietoa kilpailusta ja sen etenemisestä saat alla olevasta kilpailuohjelmasta

Lataa Reboot School -kilpailuohjelma tästä (pdf)

Jätä ideasi tai yhteystietosi

Jätä alustava idea ratkaisuksi tai jo valmis ratkaisuehdotus liittyen uusien digioppimisympäristöjen  kehittämiseen. Voit myös jättää pelkät yhteystietosi, mikäli haluat vain kuulla lisää kilpailusta.

Jätä ratkaisuehdotuksesi tai yhteystietosi

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät

Kerro kiinnostuksesta osallistua yhteiskehittämään yhtä tai useampaa haastetta. Otamme sinuun yhteyttä ja kerromme lisää yhteiskehittämisen mahdollisuuksista ja Tekesin tuesta kehitystyöhön kilpailun puitteissa. Halutessasi voit myös jättää pelkät yhteystietosi, mikäli haluat vain kuulla lisää kilpailusta.

Kerro kiinnostuksestasi tai jätä yhteystietosi

Yhteyshenkilöt

Ohjelmapäällikkö
Markku Heimburger

Huippuostajat-ohjelma, Tekes
p. 050 5577977
markku.heimburger(at)tekes.fi

Huippuostajat-ohjelman aktivaattori
Mia Toivanen

Owal Group Oy
p. 040 566 7536
mia(at)owalgroup.com

Lataa Reboot School -kilpailuohjelma tästä (pdf)